LP

Jednostka kontrolująca

Czas trwania

czynności kontrolnych

Temat kontroli

Sposób udostępniania dokumentacji z kontroli

2011 rok

1

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

od dnia 22.06.2011r. do dnia 22.07.2011

Kontrola w trakcie realizacji projektu  „Wzmocnienie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”.

Na wniosek

2012 rok

1

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

od dnia 13.06.2012r. do dnia 22.07.2012 r.

Kontrola w trakcie realizacji projektu

„ Hotelarstwo twoja szansą na zatrudnienie ”.

Na wniosek

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

od dnia 13.06.2012r. do dnia 22.07.2012r.

Kontrola w trakcie realizacji projektu

„ Bezpośrednio do zatrudnienia inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego ”.

Na wniosek

3.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

od dnia 22.08.2012r. do dnia 28.09.2012r.

Audyt wewnętrzny: Ocena systemu wydatkowania środków budżetu powiatu w oparciu o kryterium legalności , celowości i rzetelności .

Na wniosek

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

od dnia 14.09.2012r. do dnia 17.09.2012r.

Stosowanie standardów usług rynku pracy – pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Na wniosek

5.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

30.11.2012r.

Kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

Na wniosek

2013 rok

1.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

06.03.2013r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

Na wniosek

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

od dnia  19.04. 2013 r. do dnia 20.06.2013r.

Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia  osób powyżej 50 roku życia.

Na wniosek

3.

Podlaski Urząd wojewódzki w Białymstoku

od dnia 21.06.2013 r. do dnia 26. 06.2013r.

Kontrola w zakresie oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

Na wniosek

4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku

od dnia 19.11.2013 r. 

do dnia 13.12.2013r.

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu  .

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe .

4. Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 Na wniosek
2014 rok
1 Komenda Miejska Straży Pożarnej w Suwałkach  15.01.2014r Kontrola sprawdzająca z wykonania zaleceń decyzji znak.MZ.5580.V.1.12.1.2.2013PCH z dnia 02.04.2013r. Na wniosek
2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku od dnia 27.05.2014r. do dnia 27.06.2014r Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie „ Na wniosek
3 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  11.07.2014r Wyodrębnienie i funkcjonowanie CAZ w ramach powiatowego urzędu pracy Na wniosek
4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

od dnia 29.07.2014r.

do dnia 25.01.2015r.
Kontrola w trakcie realizacji projektu Nr POKL.07.02.01.20-370/13 pt "Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży". Na wniosek