Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej "rozporządzeniem")  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71a, 16 – 400 Suwałk, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy sekretariat@pup.suwalki.pl, telefonicznie pod numerem 875 652 650 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Rafał Nalewajko, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@pup.suwalki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od sprawy, będą przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności: realizacji usług rynku pracy, stosowania instrumentów rynku pracy, przyznawania świadczeń bezrobotnym,
 • prowadzenia ewidencji korespondencji oraz odbioru i wysyłania korespondencji,
 • archiwalnym oraz statystycznym,
 • wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • wykonania określonych prawem zadań dla dobra publicznego.
 1. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, b i e RODO w związku z art. 33 ust. 6-9  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w związku z wyrażoną zgodą.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane uprawnionym podmiotom publicznym,  podmiotom rynku pracy oraz innym instytucjom związanym z realizacją ustawowych zadań, a także podmiotom, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach podpisał umowy powierzenia danych.
 3. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 5. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust.1 lit a RODO- tj. zgoda, w zakresie przetwarzania podanego numeru  telefonu, a także  adresu e-mail, zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisma na:
 • adres email: iod@pup.suwalki.pl opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP,
 • listownie na adres Urzędu,
 • osobiście w siedzibie Urzędu.
 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, w przypadkach związanych z usługami rynku pracy dane mogą podlegać profilowaniu.

Adres źródłowy: http://pup.suwalki.pl/ochrona-danych-osobowych-0