Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) jest wyspecjalizowana komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Wyodrębnienie CAZ w strukturze PUP zostało zapisane w znowelizowanej Ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy z 2008 roku. Głównym jego zadaniem jest wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi, koncentracja na potrzebach trudniejszego klienta oraz zmiana wizerunku służb zatrudnienia.

 

Tworzenie CAZ odbyło się w dwóch płaszczyznach:

 • poprzez wyodrębnienie formalne w strukturze PUP,
 • poprzez wydzielenie powierzchni CAZ.

 

Finansowane były:

 • w 20% przez Starostę Powiatu Suwalskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałki ze środków własnych samorządu,
 • w 80% z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pomieszczenia przeznaczone na CAZ zajmują ogółem 675 m2 i zajmują wyraźnie wyodrębnioną część budynku z oddzielnym wejściem. Została również zmieniona struktura organizacyjna Urzędu z wyodrębnionym CAZ-em, w skład którego wchodzą dwa działy:

 • Dział Rynku Pracy, w którym zatrudnionych jest 10 osób,
 • Dział Pośrednictwa i Poradnictwa, w którym zatrudnionych jest 15 osób.

 

Bezpośredni nadzór nad CAZ sprawuje Zastępca Dyrektora Hanna Moroz.

 

----

 

Dnia 7 czerwca 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach otwarte zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Uroczystego otwarcia dokonali:

 • Pani Czesława Ostrowska - Podsekretarz Stanu w MPiPS,
 • Pan Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski,
 • Pan Czesław Renkiewicz - Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Suwałkach,
 • Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Pan Włodzimierz Marczewski- Przewodniczący Rady Miasta Suwałki,
 • Pan Sławomir Małachowski - Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach,
 • Pani Teresa Dzienuć- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

 

W otwarciu uczestniczyli Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Suwałkach, pracownicy PUP oraz klienci urzędu.

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach PUP realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Wyodrębnienie CAZ w strukturze PUP zostało zapisane w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2008 roku. Głównym zadaniem CAZ jest wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi, koncentracja na potrzebach trudniejszego klienta oraz zmiana wizerunku służb zatrudnienia.

 

Tego samego dnia, po otwarciu CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach  odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,  w którym uczestniczyła również Pani Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu w MPiPS.


Adres źródłowy: http://pup.suwalki.pl/centrum-aktywizacji-zawodowej