Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Staże organizowane są zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 142 poz.1160).

Osobę bezrobotną do 25 roku życia oraz osobę bezrobotną w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach z upoważnienia Starosty może skierować do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

 

Starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy osoby bezrobotne:

 1. do 25 roku życia
 2. długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 3. powyżej 50 roku życia
 4. bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenie średniego
 5. samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia
 6. po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 7. niepełnosprawne

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z upoważnienia Starosty z pracodawcą, który wyraził zgodę na jego odbycie przez bezrobotnego, według programu określonego w umowie.

 

Powiatowy Urząd Pracy na pisemny Wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż dokonuje zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu (dotyczy to osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania).

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy;
 • dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Jerzy Biełous (2013-07-09 13:39:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.suwalki.pl/strona/sta%C5%BCe/71